Filter
Hello, I have a question. I have a six-year-old son and he had angina about three weeks ago. His sore throat came back last Thursday when I didn't have the Streptokill yet. Until actually on Friday, when he came back from school and already had an elevated temperature. We applied the product really honestly and his throat still hurt on Monday, but he said it was much better. The husband looked at his throat and saw blisters there, which were disappearing every day. I still couldn't do it and went to the doctor with my son. She swabbed him saying the results would be in two days. The doctor herself said that she still had a few blisters there, but that she could not determine whether they were of viral or bacterial origin. Hence the swab. We learned the result today that our son has fever streptococcus. At the same time, his neck is already clean. Completely clean. Still, ATB gave him OSPEN syrup. I am now embarrassed that I invested in a natural product that I think worked. But what about ATB? Are they necessary? Or how should I proceed? I know you won't want to write that the doctor did something wrong, but I'm mainly interested in my son being healthy and the angina or simply sore throat not coming back. What should I do? Thank you in advance. M. Brožová

Hello Mrs. Brožová,
to the simple question of whether ATB are necessary for your son, unfortunately, probably no one can know a clear answer. Your son's health is certainly important to everyone, including your doctor, who also wants to cover 100% the risk of secondary streptococcal infection, which antibiotics can ensure, but at the same time, antibiotics will weaken the natural immunity, so it will increase the risk that angina will return. I would like to at least write to you whether I would give ATB to my child in the case you described, but I won't even do that, because the law does not allow us to provide such advice and, moreover, it is a matter that everyone has to decide for themselves or in your case, the parents decide for their child.

You write that your son is no longer found in the throat, but with proven streptococcus. For this I can recommend thoroughly reading the article https://www.angina.cz/vyjadreni-szu-k-anginam-a-nosicstvi-streptokoku-skupiny-a-ve-slkolkach . This is the official position of the CZÚ, which states, among other things, "For streptococcal respiratory diseases, a rich culture of group A streptococci in the throat, in potential carriers and on the nasal mucosa is typical in most cases. However, the finding of group A streptococci in angina does not in itself prove streptococci the origin of the disease due to relatively frequent transmission. In children (especially 5-9 years old) and young individuals in close groups, transmission can reach 20-30%." I also recommend reading the experiences of patients and other parents on our websites www.stre.cz or www.angina.cz , where we present exclusively authentic and uncensored experiences. We will be very happy if you also send us your experience so that we can publish it and thus help other patients or parents of sick children, but also doctors who read our published experiences, to get important information and make more correct decisions.

I wish you good luck and above all good health.
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Hello, I have a question. I have a six-year-old son and he had angina about three weeks ago. His sore throat came back last Thursday when I didn't have the Streptokill yet. Until actually on Friday, when he came back from school and already had an elevated temperature. We applied the product really honestly and his throat still hurt on Monday, but he said it was much better. The husband looked at his throat and saw blisters there, which were disappearing every day. I still couldn't do it and...

Dobrý den, mám dotaz. Mám šestiletého syna a ten měl angínu cca tři týdny zpátky. Bolest krku se mu vrátila minulý čtvrtek, kdy jsem ještě Streptokill neměla. Až vlastně v pátek, kdy se vrátil ze školy a měl již zvýšenou teplotu. Aplikovali jsme přípravek opravdu poctivě a ještě v pondělí ho v krku bolelo, ale říkal, že je to o dost lepší. Manžel se podíval do krku a viděl tam puchýřky, které mu každým dnem mizely. Mně to přesto nedalo a zašla jsem se synem k lékaři. Udělala mu výtěr s tím, že výsledky budou za dva dny. Sama doktorka říkala, že ještě pár puchýřků tam má, ale že nemůže určit, zda je to virového či bakteriálního původu. Proto i ten výtěr. Výsledek jsme se dozvěděli dnes, že má syn spálového streptokoka. Přitom krk už má čistý. Úplně čistý. Přesto mu ATB dala, OSPEN sirup. Já teď jsem na rozpacích, že jsem investovala do přírodního přípravku, který podle mě zafungoval. Ale co ATB? Jsou nutná? Nebo jak jsem měla postupovat? Vím, že nebudete chtít psát, že paní doktorka něco špatně udělala, ale mně jde především o to, aby syn byl zdravý a angína či prostě bolest krku se nevracela. Co bych měla udělat? Předem děkuji. M. Brožová

Dobrý den, paní Brožová,
na jednoduchou otázku, zda jsou pro Vašeho syna ATB nutná, bohužel asi nikdo nemůže znát jednoznačnou odpověď. Na tom, aby byl Váš syn zdráv záleží jistě všem, i Vaší paní doktorce, která navíc chce 100% pokrýt riziko sekundární streptokokové infekce, což antibiotika umí zajistit, ovšem současně antibiotika oslabí přirozenou imunitu, takže zvýší riziko, že se angína vrátí. Rád bych Vám alespoň napsal, zda bych ve Vámi popsaném případě dal ATB svému dítěti, ale ani to neudělám, protože nám zákon neumožňuje poskytovat takové rady a navíc je to věc, kterou si zkrátka musí každý rozhodnout sám resp. ve Vašem případě rodiče rozhodnout za své dítě. 

Píšete, že je Váš syn již bez nálezu v krku, ale s prokázaným streptokokem. K tomuto mohu doporučit důkladně přečíst článek Vyjádření SZÚ k angínám a nosičství streptokoků skupiny ve školkách. Jedná se o oficiální stanovisko ČZÚ, kde se mj. uvádí "Pro streptokokové respirační onemocnění je typická ve většině případů bohatá kultura streptokoků skupiny A v krku, u potenciálních nosičů i na nosní sliznici. Nález streptokoků skupiny A při angíně sám o sobě však neprokazuje streptokokový původ onemocnění z důvodu relativně častého nosičství. U dětí (zejména 5-9 letých) a mladých jedinců v těsných kolektivech může nosičství dosahovat 20-30%." Dále doporučuji pročíst zkušenosti pacientů a ostatních rodičů na našich stránkách www.stre.cz nebo www.angina.cz, kde uvádíme výhradně autentické a nijak necenzurované zkušenosti. Budeme velmi rádi, když nám pak Vaši zkušenost pošlete i Vy, abychom ji mohli zveřejnit a pomoci tak dalším nemocným resp. rodičům nemocných dětí, ale i lékařům, kteří námi zveřejněné zkušenosti pročítají, získat důležité informace a dělat více správných rozhodnutí.

Přeji mnoho štěstí a hlavně pevné zdraví.
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

Dobrý den, mám dotaz. Mám šestiletého syna a ten měl angínu cca tři týdny zpátky. Bolest krku se mu vrátila minulý čtvrtek, kdy jsem ještě Streptokill neměla. Až vlastně v pátek, kdy se vrátil ze školy a měl již zvýšenou teplotu. Aplikovali jsme přípravek opravdu poctivě a ještě v pondělí ho v krku bolelo, ale říkal, že je to o dost lepší. Manžel se podíval do krku a viděl tam puchýřky, které mu každým dnem mizely. Mně to přesto nedalo a zašla jsem se synem k lékaři. Udělala mu výtěr s tím,...

Automatically translated | View original
Hello, my 6.5-year-old daughter repeatedly has an illness caused by streptococcus every 2 months. He always gets some antibiotics and after 14 days the illness returns. Now she had fever and after 3 weeks she has fever, swollen neck and sore throat. Yesterday she still had 2 white spots on her tonsils. I found your streptokill product online and immediately went to buy it and now I spray it directly on the tonsils every hour the next day and I can no longer see the spots there and the tonsils are not so swollen. The temperature is decreasing, but I continue to administer the medicine for the temperature, but maybe only 2 times a day. I would like to avoid further antibiotics. I want to ask how long and how much can I spray it? I haven't consulted the pediatrician yet, she is not a supporter of homeopathy. Thank you, Janet
Hello, Žaneta, Streptokill is not homeopathy, but works mainly on the basis of tannins capable of isolating pathogens. You can apply without fear even in the maximum doses indicated on the package, although the dosage can be reduced proportionally as the symptoms subside. Make sure you have Streptokill ready for immediate application In case of recurrent illness. Timely application, as soon as the first symptoms appear, is important. I wish you good health, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Hello, my 6.5-year-old daughter repeatedly has an illness caused by streptococcus every 2 months. He always gets some antibiotics and after 14 days the illness returns. Now she had fever and after 3 weeks she has fever, swollen neck and sore throat. Yesterday she still had 2 white spots on her tonsils. I found your streptokill product online and immediately went to buy it and now I spray it directly on the tonsils every hour the next day and I can no longer see the spots there and the...
Dobrý den, dcera 6,5 let má opakovaně co 2 měsíce nějakou nemoc způsobenou streptokokem. Dostane vždy nějaké antibiotika a po dobrání do 14 dní se nemoc vrací. Teď měla spálu a po 3 týdnech má teplotu, oteklý krk a bolest v krku. Včera tam měla ještě 2 bílé skvrny na mandlích. Našla jsem na netu váš přípravek streptokill a jela ho ihned koupit a stříkám ho teď druhý den přímo na mandle co hodinu a už ty skvrny tam nevidím a mandle nejsou tak oteklé. Teplota se snižuje, ale podávám dál léky na teplotu, ale třeba už jen 2x za den. Chtěla bych se vyhnout dalším antibiotikům. Chci se zeptat jak dlouho a kolik ji můžu stříkat? S lékařkou dětskou jsem to zatím nekonzultovala, není zastáncem homeopatik. Děkuji Žaneta
Dobrý den, Žaneto, Streptokill nejsou homeopatika, ale pracuje především na bázi tříslovin schopných izolovat patogeny. Bez obav můžete aplikovat i v maximálních dávkách uvedených na obalu, i když s ustupujícími příznaky lze dávkování úměrně snižovat. Ujistěte se, že máte Streptokill připraven k okamžité aplikaci Pro případ opakované nemoci. Důležitá je totiž včasná aplikace, ihned jak se objeví první příznaky. Přeji hodně zdraví, Pavel Soukup STREPTOkill.cz
Dobrý den, dcera 6,5 let má opakovaně co 2 měsíce nějakou nemoc způsobenou streptokokem. Dostane vždy nějaké antibiotika a po dobrání do 14 dní se nemoc vrací. Teď měla spálu a po 3 týdnech má teplotu, oteklý krk a bolest v krku. Včera tam měla ještě 2 bílé skvrny na mandlích. Našla jsem na netu váš přípravek streptokill a jela ho ihned koupit a stříkám ho teď druhý den přímo na mandle co hodinu a už ty skvrny tam nevidím a mandle nejsou tak oteklé. Teplota se snižuje, ale podávám dál léky...
Automatically translated | View original
Eva J.
Czech republic
We have three children and this year both boys had angina for the third time - the first time with a temperature up to 38 and a rash on the abdomen, the second son just a temperature without a rash for about 2 days. Both treatments antibiotics for 10 days. After 14 days, one son again strep throat, temperature between 37-38, sore throat, raspberry tongue. Treatment this time with the homeopathic streptococcinum, he was then symptom-free for another six months. Now in autumn after half a year, both boys again - very mild symptoms - mainly sore throat and raspberry tongue, strep throat confirmed. We rejected Atb, they didn't work last time and the streptococcus came back right away. We discovered Streptokill spray for the throat, it is a natural preparation, we sprayed it very often for almost 14 days, every 1-2 hours if possible. It's quite tight, but the 7 and 5 year old boys managed it well. Then we put it in the throat for a week in the evening, a control smear after 3 weeks - negative...! Slava, I'm jumping for joy, I'm still going to put the evening dose in the throat as a precaution and hopefully we've won..we still have a third son 1.5 years old, hopefully he hasn't contracted the disease.
We have three children and this year both boys had angina for the third time - the first time with a temperature up to 38 and a rash on the abdomen, the second son just a temperature without a rash for about 2 days. Both treatments antibiotics for 10 days. After 14 days, one son again strep throat, temperature between 37-38, sore throat, raspberry tongue. Treatment this time with the homeopathic streptococcinum, he was then symptom-free for another six months. Now in autumn after half a year...

Máme tři deti a letos se nám potřetí objevila u obou kluků spalova angina- poprvé průběh s teplotou do 38 a vyrážka na břichu, druhy syn jen teplota bez vyrážky asi 2 dny. Oba léčení atb na 10 dni. Po 14 dnech jeden syn opět streptokok v krku, teplota mezi 37-38, bolest v krku, malinovy jazyk. Léčba tentokrat homeopatikem streptococcinum, byl pak bez příznaků dalšího půl roku. Nyní na podzim po půl roce zase oba kluci- stejne velmi mírne příznaky- hlavně bolest v krku a malinovy jazyk, potvrzen spalovy streptokok v krku. Atb jsme zavrhli, minule nezabraly a hned se streptokok vratil. Objevili jsme Streptokill- spray do krku, je to přírodní pripravek, stříkali jsme skoro 14 dni velmi často, každé 1-2h pokud to šlo. Je to docela stiplave, ale kluci 7 a 5 let to zvládli dobre. Pak jsme to dávali jeste tyden vecer do krku, kontrolní ster po 3 týdnech - negativní..! Slava, skáču radosti, jeste budem preventivně do krku večerní dávku dávat a snad jsme zvítězili..jeste máme třetího syna 1,5 roku, ten se snad nemocí nenakazil.

Máme tři deti a letos se nám potřetí objevila u obou kluků spalova angina- poprvé průběh s teplotou do 38 a vyrážka na břichu, druhy syn jen teplota bez vyrážky asi 2 dny. Oba léčení atb na 10 dni. Po 14 dnech jeden syn opět streptokok v krku, teplota mezi 37-38, bolest v krku, malinovy jazyk. Léčba tentokrat homeopatikem streptococcinum, byl pak bez příznaků dalšího půl roku. Nyní na podzim po půl roce zase oba kluci- stejne velmi mírne příznaky- hlavně bolest v krku a malinovy jazyk,...

Automatically translated | View original
Hello, Mr. Soukup, about a week ago we talked by phone about whether Streptokill also helps with heartburn. We agreed that I would contact you how everything turned out. The daughter - 13 years old - started applying Streptokill at the first symptom of a sore throat, but the very next day she developed a sore throat. The doctor swabbed her throat and it came back positive streptococcal pyog. I told the doctor that I was giving Streptokill and she agreed to wait 2 more days and then see her. But the daughter still had a high temperature, and even though the doctor's neck seemed better after two days, she still put her antibiotics because she is very careful in her case. The daughter has only one kidney. Otherwise, I'm very glad that we were able to try streptokill and it really helps. We already have a lot of empty Streptokill bottles at home, so I wanted to ask if there is any possibility to buy a "spare refill". It would be a shame to throw away the applicators and buy new ones again. We have four children at home, and my youngest baby and I are on maternity leave, and we need Streptokill a lot lately, because we all suffer from repeated sore throats for half a year. Isn't it possible to get a bigger pack of Streptokill somewhere at a better price? Thank you in advance for your reply and I wish you many happy customers. Blanka Š.

Dear Ms. Ševčíková,
Thank you very much for your message. We are glad that Streptokill helps you, unfortunately it is only produced in one size of 25 ml, mainly so that users can always have it at hand.

Despite the fact that the Streptokill applicator is manufactured in the EU and is of the highest quality to resist possible clogging with tannins, its price is only a fraction of the price of Streptokill and there would be no noticeable savings by producing a larger package.

We still recommend hiding the used bottles, if necessary, you can make a solution of Streptokill with water in them and then conveniently apply diluted Streptokill, for example to the nose , where undiluted Streptokill is too burning for most users.

Best regards, Pavel Soukup

Hello, Mr. Soukup, about a week ago we talked by phone about whether Streptokill also helps with heartburn. We agreed that I would contact you how everything turned out. The daughter - 13 years old - started applying Streptokill at the first symptom of a sore throat, but the very next day she developed a sore throat. The doctor swabbed her throat and it came back positive streptococcal pyog. I told the doctor that I was giving Streptokill and she agreed to wait 2 more days and then see her....

Dobrý den, pane Soukupe, asi před týdnem jsme se spolu telefonicky bavili o tom, jestli Streptokill pomáhá i při spále.Domluvili jsme se, že se vám ozvu, jak vše dopadlo. Dcera - 13 let - začala aplikovat při prvním příznaku bolesti v krku Streptokill, ale hned druhý den se ji objevila virážka. Lékařka jí udělala výtěr z krku a vyšel jí pozitivní streptokok pyog. Říkala jsem lékařce, že dávám Streptokill a ona souhlasila, že ještě počká 2 dny a potom se uvidí. Dcera ale pořád měla zvýšenou teplotu, a i když se lékařce po dvou dnech zdál krk lepší, přesto dceři atb nasadila, protože je v jejím případě hodně opatrná. Dcera má totiž jen jednu ledvinu. Jinak jsem moc ráda, že jsme streptokill mohli vyzkoušet a opravdu pomáhá. Máme doma už spoustu prázdných lahviček od Streptokillu, tak jsem se chtěla zeptat, jestli není nějaká možnost koupit "náhradní náplň". Příjde mi škoda aplikátry vyhazovat a znovu kupovat nové. Máme doma čtyři děti a já jsem s nejmladším miminkem na mateřské a Streptokill potřebujeme poslední dobou hodně často, protože půl roku nás všechny trápí opakované angíny. Není možné někde sehnat větší balení Streptokillu za výhodnější cenu? Předem děkuji za odpověď a přeji hodně spokojených zákazníků. Blanka Š.

Vážená paní Ševčíková,
nohokrát děkujeme za Vaší zprávu. Jsme rádi, že Vám Streptokill pomáhá, bohužel je vyráběn pouze v jedné velikosti 25 ml, především proto, aby ho uživatelé mohli mít stále při ruce.

Přesto, že je aplikátor Streptokillu vyráběný v EU a má nejvyšší kvalitu, aby dokázal odolávat možnému ucpání tříslovinami, tak tvoří jeho cena jen zlomek ceny Streptokillu a výrobou většího balení by nedošlo ke znatelné úspoře.

Použité lahvičky ale i tak doporučujeme schovat, můžete do nich v případě potřeby vytvořit roztok Streptokillu s vodou a aplikovat pak pohodlně zředěný Streptokill, například do nosu, kde je pro většinu uživatelů nezředěný Streptokill příliš pálivý. 

S pozdravem, Pavel Soukup

Dobrý den, pane Soukupe, asi před týdnem jsme se spolu telefonicky bavili o tom, jestli Streptokill pomáhá i při spále.Domluvili jsme se, že se vám ozvu, jak vše dopadlo. Dcera - 13 let - začala aplikovat při prvním příznaku bolesti v krku Streptokill, ale hned druhý den se ji objevila virážka. Lékařka jí udělala výtěr z krku a vyšel jí pozitivní streptokok pyog. Říkala jsem lékařce, že dávám Streptokill a ona souhlasila, že ještě počká 2 dny a potom se uvidí. Dcera ale pořád měla zvýšenou...

Automatically translated | View original
Good day. My daughter started to have a sore throat, we are applying streptokill - she got about a dose and it spread all over her body. Could it be an allergic reaction to this medicine? thank you Muchová
Hello, for example, a rash can also be a symptom of strep throat, but of course an allergy to streptokill is also possible. Streptokill contains extracts of a whole range of herbs (see product packaging) and these can act as allergens in rare cases. In case of such a suspicion, I would recommend discontinuing the preparation. M.Sc. Václav Polivka
Good day. My daughter started to have a sore throat, we are applying streptokill - she got about a dose and it spread all over her body. Could it be an allergic reaction to this medicine? thank you Muchová
Hello, for example, a rash can also be a symptom of strep throat, but of course an allergy to streptokill is also possible. Streptokill contains extracts of a whole range of herbs (see product packaging) and these can act as allergens in rare cases. In case of such a suspicion, I would...
Dobrý den. Dceru začalo bolet v krku, aplikujeme streptokill - dostala asi dávek a osypala se po celém těle. Je možné, aby to byla alergická reakce na tento přípravek? děkuji Muchová
Dobrý den, vyrážka může být například také projevem spálové angíny, nicméně i alergie na streptokill samozřejmě možná je. Streptokill obsahuje výtažky celé řady bylin (viz. obal preparátu) a ty mohou v ojedinělých případech působit jako alergeny. Při takovém podezření bych doporučoval preparát vysadit. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den. Dceru začalo bolet v krku, aplikujeme streptokill - dostala asi dávek a osypala se po celém těle. Je možné, aby to byla alergická reakce na tento přípravek? děkuji Muchová
Dobrý den, vyrážka může být například také projevem spálové angíny, nicméně i alergie na streptokill samozřejmě možná je. Streptokill obsahuje výtažky celé řady bylin (viz. obal preparátu) a ty mohou v ojedinělých případech působit jako alergeny. Při takovém podezření bych doporučoval preparát vysadit. Mgr....
Automatically translated | View original
Hello, is the use of Streptokill suitable for repeated formation of studs on the tonsils? Can the product help in this case? Thank you for your answer. Renata
A large number of customers who use Streptokill buy the product for this very purpose or in order to restore the proper function of the cervical tonsils. M.Sc. Václav Polivka
Hello, is the use of Streptokill suitable for repeated formation of studs on the tonsils? Can the product help in this case? Thank you for your answer. Renata
A large number of customers who use Streptokill buy the product for this very purpose or in order to restore the proper function of the cervical tonsils. M.Sc. Václav Polivka
Dobrý den, je vhodné použití přípravku Streptokill při opakované tvorbě čepů na mandlích? Může přípravek v tomto případě pomoci? Děkuji předem za odpověď. Renata
Velká část zákazníků, kteří Streptokill používají, kupují přípravek právě za tímto účelem resp. za účelem obnovení řádné funkce krčních mandlí. Mgr. Václav Polívka
Dobrý den, je vhodné použití přípravku Streptokill při opakované tvorbě čepů na mandlích? Může přípravek v tomto případě pomoci? Děkuji předem za odpověď. Renata
Velká část zákazníků, kteří Streptokill používají, kupují přípravek právě za tímto účelem resp. za účelem obnovení řádné funkce krčních mandlí. Mgr. Václav Polívka
Automatically translated | View original
Jana
Czech republic
I was suffering from angina and I bought Streptokill to save the children. It was a drowning and grasping at straws style, but I was pleasantly surprised. My daughters didn't get sick and we still have it on standby at home.
I was suffering from angina and I bought Streptokill to save the children. It was a drowning and grasping at straws style, but I was pleasantly surprised. My daughters didn't get sick and we still have it on standby at home.
Prodělávala jsem spálovou angínu a Streptokill koupila ,abych zachránila děti .Bylo to stylem tonoucí se stébla chytá,ale byla jsem mile překvapena.Dcery neonemocněly a máme jej doma stále v pohotovosti.
Prodělávala jsem spálovou angínu a Streptokill koupila ,abych zachránila děti .Bylo to stylem tonoucí se stébla chytá,ale byla jsem mile překvapena.Dcery neonemocněly a máme jej doma stále v pohotovosti.
Automatically translated | View original